STUDENTS


On Roll (Ph.D)
                        Ashiq Muhammad, Bidhan Biswas

Graduated

Ph.D.
                        E. M. Lalitha, K. Ragavan, Subrat K. Sahoo, A. Saravanakumar,
                        Santoshkumar C Vora, Saurav Pramanik, Pritam Mukherjee
M.Sc.
                        S.K. Pandey, V. Jithendra, Anurag Jain, Nazneen Banu, Ajay Tyagi, Subrat
                        K Sahoo, A Pradeep, Alok Kumar Sinha, Saurav Pramanik, Pritam Mukherjee
M.E. Projects
                        M. Raghava, Nagaraja Singh, R. Srikanth, Nirmalkumar Nair, K. Naga Srinivasu,
                        Mohan Satya Srinivas, Jeevan Chandra Pandey, Santoshkumar C Vora,
                        Murali Krishna Bezawada, S. Pandu, Sana Anees, Venkatesh Karri,
                        Anil Kumar P, Naveen G Kumar, Sugoto Maulik, Bidhan Biswas